/ Privacy

Privacyverklaring

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;

b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;

c. Verantwoordelijke: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34207790, gevestigd en kantoorhoudende te (1014 AV) Amsterdam aan de Turbinestraat 1 A en B;

d. Website: de website onder www.promotie-werk.nl.

1. Algemeen

1.1

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Verantwoordelijke de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.

1.2

De persoonsgegevens die door Verantwoordelijke worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, bsn nummer.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1

Verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Verantwoordelijke heeft doorgegeven bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Verantwoordelijke, een bestelling bij Verantwoordelijke te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld op de website of voor de nieuwsbrief van Verantwoordelijke.

2.2

Verantwoordelijke gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt: het aangaan van een overeenkomst althans in verband met de gerechtvaardigde belangen van Verantwoordelijke of na toestemming van de Gebruiker.

2.2.1

Als de Gebruiker Verantwoordelijke om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Verantwoordelijke de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.

2.2.2

Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt Verantwoordelijke de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.

2.2.3

Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.

2.3

Daarnaast kan Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Verantwoordelijke die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met info@promotie-werk.nl.

3. Doorgifte aan derden

3.1

Verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij met deze derden een verwerkingsovereenkomst is gesloten.

3.1.1

De doorgifte geschiedt aan een door Verantwoordelijke voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Verantwoordelijke een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

3.1.2

Verantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4. Cookies

Verantwoordelijke maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het Cookiebeleid van verantwoordelijke dat [hier] gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Verantwoordelijke cookies gebruikt.

5. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

5.1

De Gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering, verzet of beperking van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de AVG.

5.2

Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Verantwoordelijke bereiken op info@promotie-werk.nl.

5.3

Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@promotie-werk.nl.

6. Bewaartermijn

6.1

Verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van zes maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij Verantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

7. Beveiliging

7.1

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder versleutelde SSL-verbindingen.

8. Wijzigingen in het Privacybeleid

8.1

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 2 maart 2021.